Català Castellano

METODOLOGÍA

MODELO

ANTECEDENTES

PROYECTO


Marc teòric: entertainment education

Aquest model descriu l'ús d'estratègies del món de l'espectacle i l'entreteniment amb intenció educativa (des dels "Teleñecos" a "culebrons"). Si bé existeixen diferencies en la nostra aplicació d'aquest model, hi ha alguns punts que hem intentat mantenir:

 • Qualitat: : Considerem que qualsevol producte que sorgeix d'un taller és vàlid, sempre que el grup que el desenvolupa sigui l'objectiu de la intervenció. Per una altre part, quan el producte que desenvolupem va a ser l'eina d'intervenció, no tot val. Per aquesta raó, utilitzem guionistes i artistes professionals en les intervencions artístiques que realitzem directament.
 • Continguts: Tenim en compte resultats d'investigacions (pròpies o de bibliografia) per a desenvolupar els continguts dels guions. També intentem que serveixin per a fomentar el debat entre el públic.
 • Conducta: Ens centrem en conductes, valors i creences dels personatges, intentant que resultin realistes i que l'audiència es pugui identificar.
 • Context: Intentem contextualitzar les intervencions, incorporant als professionals de la zona i fent menció específica als recursos de l'anomenada zona.

Sóm conscients dels límits d'aquest model sobre tot en relació amb la seva dimensió comunitària i en el risc que existeix de que el mitjà es mengi el missatge. A pesar d'això, pensem que és el més adequat per a vertebrar les nostres intervencions. Si vols més informació, pots consultar referències i documents en la secció Recursos.

Missatges de salut:

Totes les nostres intervencions tenen com objectiu la promoció de l'ús del preservatiu. No obstant, si bé el missatge es pot reduir a "FOLLA AMB CONDÓ", hi ha alguns elements que s'han de tenir en compte en el desenvolupament d'aquest missatge.

 • Perspectiva més sexual que sanitària: Considerem que associar els missatges de l'ús del preservatiu als patrons de conducta preventiva i no als patrons de conducta sexual, redueix la probabilitat d'utilització del mateix, ja que no es considera com element propi de la relació sexual si no com element lligat a les conductes de risc. D'aquesta manera, si no es percep o no es pensa en el risc, existeix major probabilitat de no utilitzar el preservatiu. Per aquesta raó pensem que s'ha de "follar" amb condó, en lloc de "mantenir relacions", "fer l'amor" o "have sexual intercourse". En grups on aquest tipus de llenguatges poden provocar rebuig cap a la intervenció per part del públic el suavitzem.
 • Diferenciats per grup: Si bé els espectacles amb els que treballem varien poc entre les intervencions, intentem que es puguin adaptar als diferents públics, emfatitzant o suavitzant diferents elements. Per un altra banda, totes les intervencions conten amb una part d'espectacle i una part de xerrada - debat que permet realitzar aquestes adaptacions, tant de to com de continguts.
 • Centrats en les conductes, no en les dades: La informació no protegeix de las ETS ni evita els embarassos. Els comportaments sí. Si bé la informació és un element clau en qualsevol projecte de prevenció, pensem que, per una banda, s'ha de diferenciar entre la informació necessària, la útil i la interessant. Per l'altra banda, pensem que aquesta informació s'ha d'enfocar des del punt de vista del públic i ha de fer èmfasi en aspectes de la vida real i no centrar-se en aspectes de salut. De la mateixa manera que no és necessari saber que és un carburador per poder conduir, no es necessari saber que són los linfòcits T4 per utilitzar el condó. No obstant, és necessari que la persona que condueix els tallers tingui clara aquesta informació per poder resoldre dubtes evitant però, que el debat es centri en aquests aspectes. Creiem que és prioritat tractar temes com la compra de condons prèvia o la negociació (verbal i no verbal).
 • Centrats en aspectes de gènere: El condó és l'únic mètode anticonceptiu compartit per la parella. Deixant de banda els avantatges com el profilàctic, els altres mètodes es basen en traspassar la responsabilitat a la dona. Per aquesta raó ens centrem en la promoció del preservatiu. Masculí, per a més senyes. Donat les franges d'edat amb les que treballem, pensem que a diferència d'altres programes, ens podem permetre el luxe de centrar el missatge, ja que las dificultats en aquestes edats són menors que en altres grups (dones casades, professionals del sexe...)
 • Malgrat això som conscients de les dificultats existents: Quan un home decideix utilitzar el preservatiu, ho té més fàcil (principalment, per raons d'infrastructura). Això fa que sigui necessari incloure aquesta variable en els projectes de prevenció. Per un costat, creiem que és important no negar aquestes dificultats, ja que, encara que sigui injust, és un fet. Per un altre costat, és necessari treballar sobre aspectes de negociació específics i plantejar el fet de què no sempre hauràs de convèncer a la teva parella (sigui del sexe que sigui).
 • Centrats en la presa de decisions: Els grups en els què hem intervingut fins el moment solen tenir, com a mínim, un nivell de coneixement bàsic sobre l'ús del preservatiu. En principi, aquesta informació seria lo suficientment clara com per saber que deurien usar el condó. A través de las intervencions, intentem clarificar i ampliar aquesta intervenció, practicar la col·locació, millorar la percepció sobre el preservatiu... Tots aquests elements no són suficients. Pensem que es imprescindible fer èmfasi en la presa de decisions i traspassar la responsabilitat.

Formació de xarxes

Emetis no es planteja com un projecte de base comunitària, si no com un recurs de recolzament per als projectes i professionals que treballen en el terreny. Donem suport tant a estructures sanitàries que busquen treballar amb joves, com a estructurar locals que treballen amb joves i busquen tocar temes de salut o de gestió de la diversitat.

Aquest plantejament suposa una limitació, ja que una vegada realitzada la nostra intervenció (ja sigui puntual o de varies setmanes), ens anem i desapareixem com a recurs d'aquella zona. Per aquesta raó creiem que és bàsic reforçar i visualitzar la xarxa de recursos de dita zona. En aquesta direcció treballem fonamentalment en dos direccions:

 • Contextualització: Un dels principals continguts que abordem en les intervencions és la xarxa de recursos que hi ha a la zona, clarificant la oferta que fan i identificant referents clars als que acudir en cas d'un problema o en busca d'informació.
 • Formació de multiplicadors: A partir d'aquesta contextualizació, intentem que el públic es quedi amb una imatge clara del mapa de recursos de la zona per que sàpiga on anar en el cas que ells o algú proper tingui un problema. En el cas dels participants en els tallers, busquem un nivell major d'implicació, intentant reforçar la relació amb aquests recursos i en alguns casos que presenten el seu treball amb altres grups de joves.
 • Formació de professionals: En aquesta línia, oferim tant formació bàsica sobre salut sexual i reproductiva a professionals que treballen amb joves, com formació en intervencions amb joves i sobre diversitat cultural a professionals de la salut.